Integrace cizinců: podpora jazykového vzdělávání imigrantů a jejich začlenění do společnosti

Logo projektu na podporu integrace cizinců

Integrace cizinců

24/7/2022

Vytisknout
Kopírovat odkaz
Výuka cizinců v rámci aktivit organizace META, o. p. s.
Výuka cizinců v rámci aktivit organizace META, o. p. s.
Logo projektu na podporu integrace cizinců

Integrace cizinců

24/7/2022

Vytisknout
Kopírovat odkaz

Integrace cizinců přicházejících do České republiky zejména, ale ne výlučně v souvislosti s válkou na Ukrajině je momentálně jedním z důležitých témat a úkolů, před kterými stojí náš stát i celá společnost.

Příjemce daru

META, Centrum pro integraci cizinců, Digital First Marketing Group

Datum podpory

červen 2022

Proč podporujeme

  • vzhledem ke skokovému nárůstu imigrace do České republiky v důsledku války na Ukrajině jsou projekty všech tří organizací pro českou společnost mnohonásobně důležitější něž kdykoli v minulosti
  • jazykové vzdělávání je jedním ze základních principů funkční integrace
  • organizacím zabývajícím se integrací cizinců extrémně vzrostly i provozní náklady, které je obtížné hradit z dosavadních grantů a dotací, proto je nadační dar částečně určen také k pokrytí těchto jejich potřeb

O projektu

META, o. p. s., Společnost pro příležitosti mladých migrantů je nevládní nezisková organizace, která od roku 2004 podporuje cizince v rovném přístupu ke vzdělávání a pracovní integraci. Vychází z přesvědčení, že vzdělaní lidé jsou pro společnost přínosem, ať už pocházejí odkudkoliv. Formou sociální služby pomáhá rodinám zorientovat se v českém vzdělávacím systému. Realizuje kurzy češtiny různých formátů, zaměření a úrovní. Pedagogickým pracovníkům poskytuje metodickou podporu a poradenství v oblasti vzdělávání a začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Jejím dlouhodobým cílem je zajistit plynulý integrační proces, během kterého se žákům, kteří pocházejí z odlišného jazykového a kulturního prostředí, dostává odpovídající podpory ukotvené v českém vzdělávacím systému. Prostřednictvím aktivit pro veřejnost napomáhá rozvoji otevřeného dialogu a porozumění mezi cizinci a většinovou společností.

V květnu a červnu 2022 zajišťovala META výuku českého jazyka pro ukrajinské imigranty ubytované na Koleji Na Větrníku. Pokračování nadační podpory má za cíl umožnit organizaci poskytovat své služby v potřebném rozsahu a kvalitě i v současné imigrační situaci, způsobené válkou na Ukrajině. V Nadaci PPF jsme přesvědčeni, že právě teď jsou potřeba ještě víc než kdykoli dříve a že pro Českou republiku představují nezastupitelný přínos.

Prostřednictvím sociálních služeb, vzdělávacích i dalších aktivit pomáhá imigrantům v procesu integrace do české společnosti také Centrum pro integraci cizinců, o. p. s. Usiluje o to, aby společenské prostředí bylo pro imigranty přístupnější, spravedlivější, a více podporovalo jejich participaci a integraci. 

Pomáhá zapojení imigrantů do společnosti, jejich porozumění společnosti jako celku, jazyku nebo zvykům a podporuje nově příchozí v navazování takových profesních, zájmových a přátelských vztahů, které předcházejí stigmatizaci, segregaci a vyloučení z majoritní společnosti. Občanskou integraci nově příchozích vnímá jako klíčovou pro stabilní a otevřenou společnost v České republice.

Podpora Nadace PPF umožní Centru pro integraci cizinců rozšířit nabídku učebních materiálů pro výuku češtiny a současně navýšit možnosti metodické podpory pedagogů a pedagogických i nepedagogických pracovníků. Zároveň, stejně jako v případě společnosti META, umožní celkové navýšení kapacit v této době mimořádně potřebných služeb.

Pro bezproblémovou integraci je důležitá také správná informovanost české veřejnosti o příčinách a souvislostech imigrace. Digital First Marketing Group proto spustila projekt Pomáháme Ukrajině s cílem dostávat ověřené informace o konfliktu na Ukrajině k široké veřejnosti zejména prostřednictvím sociálních sítí a aktivně se tak zapojila do boje proti dezinformacím a manipulaci.