Nadace PPF

Podmínky užívání internetových stránek

Nadace PPF, IČO: 08547645, se sídlem: Evropská 2690/17, Dejvice, 160 00 Praha 6, Česká republika, zapsaná pod spisovou značkou N 1752 v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, Česká republika (dále jen jako „Nadace PPF“) poskytuje za níže uvedených podmínek (dále jen jako „Podmínky“) internetové stránky dostupné na internetové doméně www.nadaceppf.cz (dále jen jako „Stránky“).

Obsah Stránek

Nadace PPF prohlašuje, že disponuje veškerými právy, a to včetně práv duševního vlastnictví, nezbytnými k provozu těchto Stránek, a to zejména právy k jejich obsahu, včetně textů, grafického provedení, technických výkresů, grafiky, obrázků nebo snímků vystavených na Stránkách a rovněž autorských práv k výběru a způsobu uspořádání souborů nacházejících se na Stránkách („Obsah“).

Veškerý Obsah Stránek podléhá právní ochraně zejména podle zákona č. 121/2000 Sbírky zákonů České republiky, autorský zákon, v účinném znění, ale i dalších právních předpisů. Veřejnost není oprávněna užívat Obsah jinak, než výslovně povolují tyto Podmínky. Obsah je, pokud tyto Podmínky neurčí jinak, možné použít výhradně k osobním a nekomerčním účelům.

Část Obsahu Stránek určená zejména pro média, například logo Nadace PPF, může být nabízena veřejnosti ke stažení zdarma na základě individuálního uvážení Nadace PPF po zaslání žádosti na e-mailovou adresu info@nadaceppf.cz, tím však není dotčeno následné užití takového obsahu. Umožní-li Nadace PPF žadateli stažení části Obsahu ve smyslu předchozí věty, je žadatel povinen takovýto Obsah užít v souladu se stanovenými podmínkami, a nejsou-li pro daný případ výslovně určeny, pak podle těchto Podmínek.

Nadace PPF výslovně uvádí, že veřejnosti je dovoleno užít v souvislosti s aktivitami Nadace PPF neupravené a nepřetvořené Prezentační materiály v souladu s platnými právními předpisy České republiky, dobrými mravy a pro účely a způsobem, (i) který nebude poškozovat dobré jméno Nadace PPF, a (ii) který nebude zasahovat do práv a právem chráněných zájmů Nadace PPF a třetích stran – zejména osob vyobrazených na fotografiích či zmíněných v rámci Obsahu anebo Prezentačních materiálů.

Není dovoleno užití Obsahu a Prezentačních materiálů:

  • pro reklamní a propagační účely všeho druhu, včetně propagace politických stran či hnutí;
  • zařazením do materiálů agregujících obsah, který je způsobilý klamat nepravdivými informacemi, poškodit dobré jméno Nadace PPF, společností koncernu PPF majících ve svém názvu výraz „PPF“ a společností tvořících s nimi koncern (dále jen jako „Uskupení PPF“), či osob pro ně činných či jiné třetí strany – zejména osoby vyobrazené v Prezentačních materiálech, nebo může porušovat právní předpisy České republiky, ohrožovat dobré mravy nebo veřejný pořádek, a to včetně materiálů diskriminujících zejména na základě náboženství, rasy, pohlaví, či propagující násilí a jiné protiprávní jednání;
  • k prodeji třetím stranám;
  • k dalším úpravám a přetváření a případné další užití takových přetvořených a upravených Prezentačních materiálů a Obsahu.

Při užívání Stránek nesmíte narušovat provoz Stránek, užívat Stránky pro přenos poškozujících souborů nebo se pokoušet proniknout do případných neveřejných částí Stránek, přitom jste povinni respektovat práva duševního vlastnictví ke Stránkám a Obsahu Stránek.

Omezení odpovědnosti

Obsah Stránek má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou formu poradenství, doporučení nebo ujednání ze strany Nadace PPF a není zamýšlen tak, aby se o něj uživatelé opírali při realizaci (nebo naopak nerealizaci) svých rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, že Nadace PPF může získávat Obsah či jeho část též z jiných zdrojů, a vzhledem k povaze elektronické distribuce prostřednictvím internetu, neposkytuje Nadace PPF ohledně Stránek, Obsahu, softwaru nebo služeb, jež jsou k dispozici prostřednictvím Stránek (společně „Služby stránek“), žádné záruky za bezvadnost Obsahu. Služby Stránek jsou zejména poskytovány „jak stojí a leží“ a mohou obsahovat chyby.

V míře povolené právním řádem, Nadace PPF tímto odmítá veškeré záruky, podmínky nebo povinnosti jakékoliv povahy, zejména záruky způsobilosti pro určitý účel, výslovné nebo zákonné záruky či záruky nebo povinnosti týkající se přesnosti, včasnosti a úplnosti Obsahu a Služeb stránek.

Odkazy a Příspěvky

Stránky mohou obsahovat odkazy na internetové stránky provozované třetími stranami nebo dalšími subjekty z Uskupení PPF („Stránky třetích stran“). Nadace PPF nenese v mezích právního řádu odpovědnost za pravidla a postupy jiných subjektů ani za obsah a dostupnost propojených Stránek třetích stran a nemá zájem se stát účastníkem transakcí týkajících se zboží nebo služeb dostupných ze Stránek třetích stran a za takové transakce nenese jakýmkoliv způsobem odpovědnost.

Při návštěvě Stránek třetích stran byste se měli seznámit s jejich podmínkami užití a dodržovat je.

Část Stránek může obsahovat informace od třetích stran („Přispěvatelé“). Přispěvatelé nesou odpovědnost za zajištění souladu materiálů předaných k zařazení do Stránek s právními předpisy. Za chyby nebo nepřesnosti v materiálech poskytnutých Přispěvateli nenese, v mezích právního řádu, Nadace PPF odpovědnost. V případě zjištění, že se na stránkách nachází protiprávní obsah, je možné kontaktovat Nadaci PPF na emailové adrese uvedené níže.

Prohlášení o dostupnosti

Nadace PPF prohlašuje, že cílem těchto Stránek je zajistit maximální dostupnost veškerého jejich obsahu a funkcí všem uživatelům internetu, přesto si však Nadace PPF vyhrazuje právo omezit přístup k určitým informacím na Stránkách a umožnit jej pouze uživatelům splňujícím určitá kritéria, jež Nadace PPF případně na Stránkách uvede nebo která vyplývají z příslušných právních předpisů.

Volba právního řádu a jurisdikce

Užívání Stránek a tyto Podmínky se, tam kde je to přípustné, řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s užíváním Stránek nebo v souvislosti s těmito Podmínkami, rozhodne, tam kde je to právně přípustné, věcně a místně příslušný soud v České republice v souladu s právním řádem České republiky.

Cookies

Na těchto stránkách mohou být užívány soubory cookies, které jsou ukládány do Vašeho zařízení. Pro více informací o souborech cookies navštivte sekci Cookies Policy.

Kontakt

V případě, že zjistíte, že se na Stránkách nachází obsah, který je svou povahou protiprávní, nebo zasahuje do cizích práv, nebo máte zájem o informace ohledně Stránek, popřípadě máte zájem o nové publikování nebo redistribuování Obsahu, kontaktujte, prosím, Nadaci PPF na adrese info@nadaceppf.cz.

Závěrečná ustanovení

Shledá-li příslušný orgán veřejné moci některé ustanovení Podmínek za neurčité nebo neplatné, nebudou tímto ostatní ustanovení těchto Podmínek dotčena z hlediska jejich platnosti a účinnosti, a to za předpokladu, že je možné toto neurčité či neplatné ustanovení Podmínek od zbytku oddělit.

Neuplatnění jakéhokoliv práva nebo opravného prostředku podle těchto Podmínek některou stranou nepředstavuje vzdání se takového práva nebo opravného prostředku.

Nadace PPF si vyhrazuje právo tyto Podmínky měnit či upravovat, a to bez předchozího upozornění. 

Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 17.8.2020. Předchozí verze podmínek jsou k dispozici na základě žádosti doručené adresu info@nadaceppf.cz.